Informacje urzędowe

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

zamówienie dotyczące usług prawnych polegających na doradztwie w zakresie weryfikacji aktualnego stanu faktycznego i prawnego w zakresie postępowania administracyjnego prowadzonego przez Wójta Gminy Lubin w trybie art. 26 ust. 2 ustawy o odpadach dotyczącego składowania/magazynowania odpadów na działce o numerze geodezyjnym 52£ […]
Czytaj więcej…

Podsumowanie i ogłoszenie

o uchwaleniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla terenu położonego w obrębie Księginice, uchwalonej uchwałą Nr LXIII/469/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 12 września 2018 r. Podsumowanie

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin

zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Budowa miejsc obsługi podróżnych MOP kat. III Lubin Północ wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną działka nr 439/1, Am 4, obręb Szklary Górne” Obwieszczenie zawiadamiajace o wydaniu decyzji

Ogłoszenie o wyborze oferty

na zadanie dotyczące wykonania tablic informacyjnych zewnętrznych w ramach promocji projektu pn. „Budowa dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin” Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty

na zadanie pn. Zaprojektowanie i wykonanie pomnika „Obelisk Niepodległości” Ogłoszenie pomnik