Aktualności

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Gminnej Spółki Wodnej w Lubinie

Gminna Spółka Wodna w Lubinie zaprasza na Walne Zgromadzenie Spółki.

Zarząd GSW w Lubinie zawiadamia, że Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej

w Lubinie odbędzie się w dniu 14.11.2018 r. o godz. 18.00

w świetlicy w Gorzycy.

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia

1.Przywitanie członków oraz innych gości i oficjalne otwarcie.

2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.Wybór Sekretarza-Protokolanta Zgromadzenia.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Omówienie wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.

6.Omówienie funkcjonowania GSW i działań Zarządu.

7.Powołanie nowych członków Spółki.

8.Uchwała odwołanie z Członka Zarządu GSW Pana Edwarda Starzyka.

9.Uchwała o przyjęciu nowych Członków Zarządu: Ewy Madej oraz Marka Haznara

10.Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2017 (wartości zerowe).

11.Uchwała o przyjęciu przez GSW w Lubinie statusu mikro jednostki i sporządzania

uproszczonego sprawozdania finansowego począwszy od roku 2018.

12.Uchwała o zatwierdzeniu Zarządzenia Przewodniczącego GSW- kierownika Jednostki o wprowadzeniu polityki księgowości.

13.Uchwała o zatwierdzeniu zmian do Statutu GSW w Lubinie w formie Aneksu.

14.Dyskusja na temat kosztów Spółki.

15.Przyjęcie w drodze dyskusji propozycji robót konserwacyjnych rowów na terenie

działania GSW w Lubinie w roku 2019.

16.Wolne wnioski.

17. Zakończenie obrad.

 

Krzysztof Zięba

Przewodniczący Zarządu

Gminnej Spółki w Lubinie

Powołano Gminną Spółkę Wodną

Lokalne podtopienia gruntów, zalania piwnic czy ogródków – to często skutek fatalnego stanu rowów melioracyjnych i przepustów. Z brakiem systematycznej konserwacji tych urządzeń boryka się większość samorządów, ale także wielu rolników i mieszkańców w całej Polsce. W rozwiązaniu tego problemu ma pomóc utworzenie Gminnej Spółki Wodnej w Lubinie.

Na terenie Gminy Lubin znajduje się około 350 km rowów melioracyjnych. Zaledwie 8 km jest własnością gminy, właścicielami pozostałych są Skarb Państwa, Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa i osoby prywatne.

– Bardzo się cieszę, że powołanie spółki wodnej w naszej gminie stało się faktem. Zabiegałem o to, ponieważ daje nam to realną szansę na uporanie się z wieloletnimi zaniedbaniami w zakresie melioracji – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

–  Zgodnie z prawem, do właścicieli nieruchomości należy utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych, dlatego jako gmina mieliśmy w tej kwestii związane ręce, ale powołanie spółki wodnej wiele zmienia. Już dziś deklaruję finansowe wsparcie samorządu dla zadań związanych z poprawą stanu rowów melioracyjnych na terenie naszej gminy. Spółka będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie swojej działalności w starostwie powiatowym, urzędzie marszałkowskim czy urzędzie wojewódzkim – dodaje wójt Tadeusz Kielan.

Spotkanie założycielskie Gminnej Spółki Wodnej w Lubinie odbyło się w Gorzycy. Obradom przewodniczył sołtys tej miejscowości Jan Olejnik. Przystąpiły do niej 34 osoby z miejscowości: Gorzyca, Siedlce, Krzeczyn Wielki, Szklary Górne, Bukowna oraz Krzeczyn Mały.

Wybrane zostały władze Gminnej Spółki Wodnej w Lubinie. Przewodniczącym został Krzysztof Zięba, a jego zastępcą Wojciech Arndt. W skład zarządu weszli Władysława Lukowicz, Franciszek Lesicki i Andrzej Rębisz. Komisji rewizyjnej przewodniczyć będzie Lidia Cesarz, sołtys Krzeczyna Małego, a w składzie komisji znaleźli się Mirosław Mróz i Adam Kosior.

Celem Spółki jest poprawa funkcjonowania gospodarki wodnej, a w szczególności doprowadzenie do sprawności technicznej i utrzymanie prawidłowego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie gminy Lubin. Spółka realizując zadania statutowe będzie mogła korzystać z pomocy finansowej państwa, udzielanej w formie dotacji podmiotowej z budżetu państwa, a także  korzystać z pomocy finansowej z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

To pierwsza spółka wodna na terenie powiatu lubińskiego. Trwają czynności związane z jej rejestracją, której dokonuje starosta lubiński. Kolejny krok to wpisanie spółki do Katastru wodnego czyli systemu informacyjnego o gospodarowaniu wodami .

Po zakończeniu procesu rejestracji, do spółki będą mogli przystąpić wszyscy zainteresowani. Opłata roczna wynosi 10 zł od 1 ha przeliczeniowego.

(MG/BH)