Zmiana granic Gminy Lubin

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 9 stycznia 2019 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Lubin w sprawie zmiany granic Gminy Lubin

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), Uchwały Nr XIII/58/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 14.05.2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lubin (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 22 maja 2015 r. poz. 2329) oraz Uchwały Nr III/27/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Gminy Lubin i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Wójt Gminy Lubin zawiadamia:

W terminie od 21 stycznia 2019 r. do 8 marca 2019 r. na terenie całej Gminy Lubin przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne w trybie zapytań ankietowych w formie papierowej, polegających na przyjmowaniu pisemnych opinii w przedmiocie:

  1. zmiany granic administracyjnych Gminy Lubin polegającej na włączeniu do Gminy części terytorium Miasta Lubina, tj. obrębu nr 11 oraz części obrębów nr 7, nr 9 i nr 10 miasta Lubina,
  2. zmiany granic Gminy Miejskiej Lubin polegającej na włączeniu do terytorium Gminy Miejskiej Lubin części obszaru Gminy Lubin, tj. obszarów sołectw: Chróstnik, Krzeczyn Wielki, Miroszowice, Obora, Osiek, Szklary Górne i Kłopotów.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby zamieszkałe na obszarze Gminy Lubin posiadające czynne prawo wyborcze do organów Gminy Lubin.
Opinie mieszkańców Gminy Lubin w ramach przedmiotowych konsultacji przyjmowane będą:

  1. na zebraniach wiejskich przeprowadzonych we wszystkich sołectwach Gminy Lubin w terminie od 21 stycznia 2019 r. do 24 lutego 2019 r. ,
  2. w trakcie indywidualnych spotkań z mieszkańcami,
  3. w trakcie dyżurów pełnionych w poszczególnych miejscowościach,
  4. w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Lubinie – pokój nr 28 (59-300 Lubin, ul. Księcia Ludwika I nr 3) w terminie od 25 lutego 2019 r. do 8 marca 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Lubin w sprawie zmiany granic Gminy Lubin zawarte są w Zarządzeniu Nr 68/2019 Wójta Gminy Lubin z dnia 9 stycznia 2019 r. dostępnym na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubinie, tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy Lubin, stronie internetowej gminy www.ug.lubin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl .
Wyniki przedmiotowych konsultacji mają charakter opiniodawczy.

Wójt Tadeusz Kielan


ZARZĄDZENIE NR 68/2019
WÓJTA GMINY LUBIN
z dnia 9 stycznia 2019 r.
dotyczące przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Lubin
w sprawie zmiany granic Gminy Lubin

Na podstawie art. 4b ust. 1 pkt 1 i pkt 2 oraz art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), Uchwały Nr XIII/58/2015 Rady
Gminy Lubin z dnia 14.05.2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Lubin (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 22 maja 2015 r. poz. 2329) oraz
Uchwały Nr III/27/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do procedury
zmiany granic administracyjnych Gminy Lubin i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zarządzam co
następuje:

Rozdział 1.
Przedmiot konsultacji społecznych

§ 1.

1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lubin w sprawie zmiany
granic administracyjnych Gminy Lubin polegającej na włączeniu do Gminy części terytorium Miasta Lubina,
tj. obrębu nr 11 oraz części obrębów nr 7, nr 9 i nr 10 miasta Lubina, określonego na mapie stanowiącej
Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Konsultacje określone w ust. 1 przeprowadza się z inicjatywy Rady Gminy Lubin wyrażonej w Uchwale
Nr III/27/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic
administracyjnych Gminy Lubin i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.

§ 2.

1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lubin w sprawie zmiany
granic Gminy Miejskiej Lubin (Miasta Lubina) polegającej na włączeniu do terytorium Gminy Miejskiej Lubin
(Miasta Lubina) części obszaru Gminy Lubin, tj. obszarów sołectw: Chróstnik, Krzeczyn Wielki,
Miroszowice, Obora, Osiek, Szklary Górne i Kłopotów, określonych na mapie stanowiącej Załącznik nr 2 do
niniejszego Zarządzenia.
2. Konsultacje określone w ust. 1 przeprowadza się z inicjatywy Wójta Gminy Lubin.

Rozdział 2.
Cel, obszar, termin, tryb konsultacji społecznych oraz osoby uprawnione do udziału w tych
konsultacjach

§ 3.

1. Celem konsultacji, o których mowa w § 1 i § 2 jest uzyskanie opinii mieszkańców Gminy Lubin
dotyczących zmiany granic Gminy Lubin i Gminy Miejskiej Lubin określonych odpowiednio w:
1) Uchwale Nr III/27/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do
procedury zmiany granic administracyjnych Gminy Lubin i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami;
2) Uchwale Nr II/17/18 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany granic Gminy
Miejskiej Lubin oraz przeprowadzenia konsultacji.
2. Konsultacje, o których mowa w § 1 i § 2 przeprowadzone będą na obszarze Gminy Lubin.
3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach, o których mowa w § 1 i § 2 są osoby zamieszkałe na
obszarze Gminy Lubin posiadające czynne prawo wyborcze do organów Gminy Lubin.

4. Konsultacje, o których mowa w § 1 i § 2 przeprowadzone zostaną w terminie od 21 stycznia 2019 r. do
8 marca 2019 r. w trybie zapytań ankietowych w formie papierowej, polegających na przyjmowaniu
pisemnych opinii, o których mowa w ust. 1 przez komisje powołane przez Wójta Gminy Lubin (jak w § 7),
w następujący sposób:
1) na zebraniach wiejskich przeprowadzonych we wszystkich sołectwach Gminy Lubin w terminie od
21 stycznia 2019 r. do 24 lutego 2019 r.;
2) w trakcie indywidualnych spotkań z mieszkańcami;
3) w trakcie dyżurów pełnionych w poszczególnych miejscowościach;
4) w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Lubinie – pokój nr 28 (59-300
Lubin, ul. Księcia Ludwika I nr 3) w terminie od 25 lutego 2019 r. do 8 marca 2019 r.

Rozdział 3.
Zasady prowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic administracyjnych Gminy Lubin
polegającej na włączeniu części terytorium miasta Lubina,
tj. obrębu nr 11 oraz części obrębów nr 7,nr 9 i nr 10 miasta Lubina

§ 4.

1. Zapytanie ankietowe (ankieta konsultacyjna) w przedmiocie określonym w § 1 ust. 1, zawierać będzie
pytanie następującej treści:

„Czy jest Pani/Pan za włączeniem do Gminy Lubin części terytorium Miasta Lubina,
określonego na mapie załączonej do niniejszej ankiety?”.

2. Konsultacje przeprowadzane w trybie ustalonym w § 3 ust. 4 w formie ankiet konsultacyjnych
anonimowych, polegać będą na udzieleniu odpowiedzi na pytanie określone w ust. 1 poprzez umieszczenie
przez osobę biorącą udział w konsultacjach znaku „X” tylko w jednym wybranym przez siebie polu ankiety
konsultacyjnej: „TAK” albo „NIE”.
Odpowiedź na pytanie uznana zostanie za nieważną, jeżeli w arkuszu ankiety konsultacyjnej
nie postawiono znaku „X” w żadnym polu lub postawiono znak „X” w więcej niż jednym polu.
3. Wzór ankiety konsultacyjnej, o której mowa w ust. 2 stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4. Mieszkaniec Gminy Lubin biorący udział w konsultacjach potwierdzi otrzymanie arkusza ankiety
konsultacyjnej i udział w konsultacjach na liście osób uprawnionych do udziału w tych konsultacjach.
Wypełnioną ankietę konsultacyjną należy wrzucić do stosownej urny udostępnionej przez powołane przez
Wójta Gminy Lubin komisje, w sposób określony w § 3 ust. 4 niniejszego Zarządzenia.
5. Komisje, o których mowa § 7, z czynności określonych w ust. 4 sporządzać będą protokoły cząstkowe,
zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3a do niniejszego Zarządzenia.
6. Każdy mieszkaniec Gminy Lubin biorący udział w konsultacjach, może wyrazić swoją opinię przy
pomocy ankiety konsultacyjnej (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3) tylko jeden raz.

Rozdział 4.
Zasady prowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic Gminy Miejskiej Lubin
polegającej na włączeniu do terytorium Gminy Miejskiej Lubin części obszaru Gminy Lubin,
tj. obszarów sołectw: Chróstnik, Krzeczyn Wielki, Miroszowice, Obora, Osiek, Szklary Górne
i Kłopotów

§ 5.

1. Zapytanie ankietowe (ankieta konsultacyjna) w przedmiocie określonym w § 2 ust. 1, zawierać będzie
pytanie następującej treści:

„Czy jest Pani/Pan za włączeniem do Miasta Lubina części obszaru Gminy Lubin,
tj. sołectw: Chróstnik, Krzeczyn Wielki, Miroszowice, Obora, Osiek, Szklary Górne
i Kłopotów, określonego na mapie załączonej do niniejszej ankiety?”.

2. Konsultacje przeprowadzane w trybie ustalonym w § 3 ust. 4 w formie ankiet konsultacyjnych
anonimowych, polegać będą na udzieleniu odpowiedzi na pytanie określone w ust. 1 poprzez umieszczenie
przez osobę biorącą udział w konsultacjach znaku „X” tylko w jednym wybranym przez siebie polu ankiety
konsultacyjnej: „TAK” albo „NIE”.
Odpowiedź na pytanie uznana zostanie za nieważną, jeżeli w arkuszu ankiety konsultacyjnej
nie postawiono znaku „X” w żadnym polu lub postawiono znak „X” w więcej niż jednym polu.
3. Wzór ankiety konsultacyjnej stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
4. Mieszkaniec Gminy Lubin biorący udział w konsultacjach potwierdzi otrzymanie arkusza ankiety
konsultacyjnej i udział w konsultacjach na liście osób uprawnionych do udziału w tych konsultacjach.
Wypełnioną ankietę konsultacyjną należy wrzucić do stosownej urny udostępnionej przez powołaną przez
Wójta Gminy Lubin komisję, w sposób określony w § 3 ust. 4 niniejszego Zarządzenia.
5. Komisje, o których mowa w § 7, z czynności określonych w ust. 4 sporządzać będą protokoły cząstkowe,
zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4a do niniejszego Zarządzenia.
6. Każdy mieszkaniec Gminy Lubin biorący udział w konsultacjach, może wyrazić swoją opinię przy
pomocy ankiety konsultacyjnej (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4) tylko jeden raz.

Rozdział 5.
Informacje ogólne

§ 6.

1. Na ankietach konsultacyjnych, których wzory stanowią Załączniki nr 3 i 4 do niniejszego Zarządzenia
zamieszczona zostanie Klauzula informacyjna RODO. Potwierdzenie otrzymania arkusza ankiety
konsultacyjnej i udziału w konsultacjach na liście osób uprawnionych do udziału w tych konsultacjach (jak w §
4 ust. 4 i § 5 ust. 4) będzie jednocześnie potwierdzeniem wyrażenia zgody tej osoby na przetwarzanie jej
danych osobowych zgodnie z treścią ww. Klauzuli, która dostępna jest także na stronie internetowej Gminy
www.ug.lubin.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl .
2. Terminy zebrań wiejskich (o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 1) oraz dyżurów (o których mowa w §
3 ust. 4 pkt 3) podane zostaną do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy w Lubinie, tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy Lubin, stronie internetowej gminy
www.ug.lubin.pl oraz BIP www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl .
3. Z konsultacji społecznych objętych niniejszym Zarządzeniem, w oparciu o zebrane ankiety, protokoły
cząstkowe, o których mowa w § 4 ust. 5 i § 5 ust. 5, oraz listy, o których mowa w § 4 ust. 4 i § 5 ust. 4,
sporządzony zostanie protokół, który przedstawiony zostanie mieszkańcom oraz Radzie Gminy Lubin
w sposób i w terminie określonym w Kalendarzu czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji
społecznych, stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 7.

Komisje określone w § 3 ust. 4 powołane zostaną przez Wójta Gminy Lubin odrębnym zarządzeniem.

§ 8.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska.

§ 9.

Integralne części do niniejszego Zarządzenia stanowią:

Załącznik nr 1
Mapa dotycząca zmiany granic Gminy Lubin polegającej na włączeniu do Gminy części terytorium
Miasta Lubina.
Załącznik nr 2
Mapa dotycząca zmiany granic Miasta Lubina polegającej na włączeniu do terytorium Miasta Lubina
części obszaru Gminy Lubin.
Załącznik n 3
Wzór ankiety konsultacyjnej dotyczącej zmiany granic Gminy Lubin polegającej na włączeniu do Gminy
części terytorium Miasta Lubina.
Załącznik nr 3a
Wzór protokołu cząstkowego z przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic
Gminy Lubin polegającej na włączeniu do Gminy części terytorium Miasta Lubina.
Załącznik nr 4
Wzór ankiety konsultacyjnej dotyczącej zmiany granic Miasta Lubina polegającej na włączeniu do
terytorium Miasta Lubina części obszaru Gminy Lubin.
Załącznik nr 4a
Wzór protokołu cząstkowego z przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic
Miasta Lubina polegającej na włączeniu do terytorium Miasta Lubina części obszaru Gminy Lubin.
Załącznik nr 5
Kalendarz czynności dotyczących przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy
Lubin w sprawie zmiany granic Gminy Lubin.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubinie, tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy Lubin, stronie internetowej
gminy www.ug.lubin.pl oraz BIP www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl .

ZAŁĄCZNIKI:

Klauzula informacyjna RODO

Załącznik nr 1 – Mapa dotycząca zmiany granic Miasta Lubina

Załącznik nr 2 – Mapa dotycząca zmiany granic Miasta Lubina

Załącznik nr 3 – Ankieta konsultacyjna

Załącznik nr 3a – Protokół cząstkowy

Załącznik nr 4 – Ankieta konsultacyjna

Załącznik nr 4a – Protokół cząstkowy

Załącznik nr 5 – Kalendarz czynności