Odpady

UWAGA

NOWA LOKALIZACJA

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Co to jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i gdzie się znajduje? Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce w którym mieszkańcy Gminy Lubin w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie selektywnie zebrane odpady komunalne. PSZOK mieści się w miejscowości Obora – dz. ew. nr 449/20 Obora (teren Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Oborze)

W PSZOK mieszkańcy Gminy Lubin mogą bezpłatnie oddać selektywnie zebrane odpady, w szczególności:

 

 1. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 2. zużyte baterie i akumulatory,
 3.  meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 4.  zużyte opony (z pojazdów do 3,5 tony),
 5. odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, gałęzie, odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
 6. papier, 
 7. metale,
 8. tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
 9. szkło i opakowania ze szkła, 
 10. chemikalia i przeterminowane leki, w tym termometry rtęciowe,
 11. opakowania po środkach ochrony roślin z zawartością, 
 12. gruz i inne odpady remontowo-budowlane .

UWAGA!  W PSZOK nie będą przyjmowane:

 1. zmieszane odpady komunalne,
 2. opony z pojazdów ciężarowych, sprzętu budowlanego, urządzeń przemysłowych itp. (nie dotyczy opon samochodów osobowych do 3,5 Mg),
 3. części samochodowe,
 4. odpady zawierające azbest, 
 5. nieoznakowane odpady niebezpieczne bez możliwości identyfikacji,
 6. odpady o konsystencji płynnej lub sypkiej w opakowaniach nieszczelnych,
 7. szyby samochodowe, szkło zbrojone i hartowane

Odpady do PSZOK należy dostarczyć własnym transportem

UWAGA!

Przed przyjazdem na teren PSZOK należy zapoznać się z:

Celem sprawnego i szybkiego przyjmowania odpadów przez pracowników PSZOK oraz ułatwienia Państwu procedury przekazania odpadów komunalnych do PSZOK serdecznie prosimy mieszkańców Gminy Lubin o wypełnienie OŚWIADCZENIA przed wjazdem na teren PSZOK w zakresie danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres nieruchomości, na której powstały odpady itp.).

Przykład wypełnionego Oświadczenia do PSZOK

Mając na uwadze usprawnienie przyjmowania odpadów oraz zidentyfikowanie nieruchomości, z której pochodzą odpady niezbędne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Operatorem PSZOK jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Sp. z o.o. (Księginice 14, 59-300).

W przypadku pytań prosimy o kontakt: 798-691-924

 

DO POBRANIA:

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W GMINIE LUBIN 01.01.2018 – 31.12.2018

Harmonogram odbioru odpadów Gmina Lubin 2018

Harmonogram odbioru odpadów Gmina Lubin 2018

W związku z przejęciem gospodarowania odpadami przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin publikujemy aktualny regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz oświadczenie.

Stawki opłaty od 1 lutego 2016 r.

worki2Od 1 września 2015 roku na terenie Gmina Lubin wprowadzony został nowy system odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Rada Gminy Lubin podjęła w związku z tym niezbędne uchwały.

Ten nowy sposób zbiórki odpadów został tworzony z Państwa udziałem – swoje zdanie mogli Państwo wyrazić w ankietach, które otrzymywali Państwo na zebraniach sołeckich. Wypełnionych ankiet do Urzędu Gminy oddano prawie 240.

Jednocześnie informuję, iż Gmina Lubin nie przejęła obowiązku gospodarowania odpadami od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. W związku z powyższym nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne np. sklepy, zakłady usługowe, zakłady produkcyjne, szkoły, cmentarze itp. pozostają na „starych zasadach”, czyli właściciele lub zarządcy tych nieruchomości mają obowiązek podpisania umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie gminy Lubin. Rejestr ten dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lubinie.

Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje związane z gospodarowaniem odpadami od dnia 01.09.2015 r.,

A) Odpady zmieszane należy gromadzić w pojemniku, który zostanie lub został przekazany przez firmę odbierającą odpady.

W przypadku zadeklarowania selektywnej zbiórki odpadów na nieruchomości – do dostarczonego pojemnika na odpady „zmieszane” należy wrzucać odpady, które pozostały po segregacji, których nie można nigdzie innej wrzucić lub przekazać.

Odpady będą odbierane co 2 tygodnie, zgodnie z harmonogramem.

B) Odpady segregowane, takie jak: papier, szkło, plastiki, drobny metal i opakowania wielomateriałowe, oraz odpady biodegradowalne będą odbierane bezpośrednio z nieruchomości.

Należy gromadzić je w workach odpowiedniego koloru, a następnie wystawiać w dniu odbioru przed posesję lub umieszczać w boksach. Mieszkańcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są gromadzić te odpady dodatkowo w pojemnikach, jeżeli wyrazili zgodę na ich podstawienie (nie wolno wrzucać odpadów do pojemników „luzem”, bez worka).

Worki na odpady segregowane dla mieszkańców, którzy zadeklarują segregację będą dostarczone przez firmę odbierającą odpady. Po raz pierwszy, dla każdej nieruchomości zostanie dostarczone po 10 worków na każdy rodzaj odpadów, a następnie przedsiębiorca będzie zobowiązany zostawiać taką ilość worków, jaka została odebrana z danej posesji.

Odpady segregowane będą odbierane z nieruchomości z następującą częstotliwością:

a) szkło – jeden raz na cztery tygodnie;

b) papier – jeden raz na cztery tygodnie;

c)  tworzywa sztuczne (plastik), w tym opakowania wielomateriałowe, drobny metal – jeden raz na dwa tygodnie;

d)  odpady zielone i biodegradowalne:

 • jeden raz na dwa tygodnie w miesiącach kwiecień-listopad,
 • jeden raz na cztery tygodnie w miesiącach grudzień-marzec.

Te niepotrzebne odpady będzie można również bezpłatnie oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Transport odpadów do Punktu – we własnym zakresie.

C) PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

Odpady do PSZOK będą mogli oddać wyłącznie właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Lubin, którzy złożyli deklarację w zakresie gospodarowania odpadami.

W PSZOK przyjmowane będą w każdej ilości posegregowane następujące rodzaje odpadów: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone i gałęzie, odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, papier; metale, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania ze szkła; opakowania wielomateriałowe, chemikalia i przeterminowane leki, w tym termometry rtęciowe oraz opakowania po środkach ochrony roślin z zawartością.

Odpady remontowo-budowlane i gruz (posegregowane) powstałe na nieruchomości zamieszkałej w trakcie remontów wykonywanych we własnym zakresie będą przyjmowane w PSZOK.

Podczas przyjmowania odpadów do PSZOK będzie przeprowadzana weryfikacja pod kątem pochodzenia odpadów oraz miejsca wytworzenia.

MENU

Informacje urzędowe

Obwieszczenie Ministra Środowiska

z dnia 15.05.2018 r. wydane w toku postępowania w sprawie zmiany koncesji […]
Czytaj więcej…

Zobacz więcej

Nasi partnerzy