PSZOK

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Co to jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i gdzie się znajduje? Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce w którym mieszkańcy Gminy Lubin w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie selektywnie zebrane odpady komunalne. PSZOK mieści się w miejscowości Obora – dz. ew. nr 449/20 Obora (teren Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Oborze).

W PSZOK mieszkańcy Gminy Lubin mogą bezpłatnie oddać selektywnie zebrane odpady, w szczególności:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony (z pojazdów do 3,5 tony),
 • odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, gałęzie, odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
 • papier,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
 • szkło i opakowania ze szkła,
 • chemikalia i przeterminowane leki, w tym termometry rtęciowe,
 • opakowania po środkach ochrony roślin z zawartością,
 • gruz i inne odpady remontowo-budowlane .

UWAGA! W PSZOK nie będą przyjmowane:

 • zmieszane odpady komunalne,
 • opony z pojazdów ciężarowych, sprzętu budowlanego, urządzeń przemysłowych itp. (nie dotyczy opon samochodów osobowych do 3,5 Mg),
 • części samochodowe,
 • odpady zawierające azbest,
 • nieoznakowane odpady niebezpieczne bez możliwości identyfikacji,
 • odpady o konsystencji płynnej lub sypkiej w opakowaniach nieszczelnych,
 • szyby samochodowe, szkło zbrojone i hartowane

Odpady do PSZOK należy dostarczyć własnym transportem

UWAGA!

Przed przyjazdem na teren PSZOK należy zapoznać się z:

Celem sprawnego i szybkiego przyjmowania odpadów przez pracowników PSZOK oraz ułatwienia Państwu procedury przekazania odpadów komunalnych do PSZOK serdecznie prosimy mieszkańców Gminy Lubin o wypełnienie OŚWIADCZENIA przed wjazdem na teren PSZOK w zakresie danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres nieruchomości, na której powstały odpady itp.).

Przykład wypełnionego Oświadczenia do PSZOK

Mając na uwadze usprawnienie przyjmowania odpadów oraz zidentyfikowanie nieruchomości, z której pochodzą odpady niezbędne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Operatorem PSZOK jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Sp. z o.o. (Księginice 14, 59-300).

W przypadku pytań prosimy o kontakt: 798-691-924

Informacje urzędowe

Zapytanie ofertowe

 na realizację zajęć z języka angielskiego w Klubie Dziecięcym w Krzeczynie Wielkim […]
Czytaj więcej…

Zobacz więcej

Nasi partnerzy